Spannmål

Lösningen är anpassad för att hantera de olika rutiner som förekommer hos företag som hanterar spannmål och andra jordbruksprodukter som bönor, ärtor och lök. Lösningen är helt integrerad med affärsystemet Garp, men används även av företag med andra affärssystem. Lösningen har rutiner för allt från mottagning av viktnotor/insedlar och analyser, avräkning, legolagring, foderorder och medlemsreskontra.

Systemet är flexibelt uppbyggt och användaren kan tex själv definiera vilka analyser och pristillägg som skall finnas och hur de skall påverka avräkningen. Det gäller tex analyser av typen vattenhalt, rymdvikt, falltal, proteinhalt, maltkornsutbyte,oljehalt, mjöldryga, flyghavre, osv. På sammma sätt definieras pristilllägg/-avdrag, tex forskningavgift, odlaravgift, fraktkostnader, analysavgifter, mm.

Tanico

Olika prislistor kan kopplas till spannmålsartiklarna, och olika kontrakt kan kopplas till kunderna. Ett kontrakt kan ha egna kontraktsvillkor och egna analys- och kvalitetsregler kan skapas på kontrakt. Kontrakt kan ha fast pris eller vara kopplat till en viss prislista, även kontraktstillägg hanteras.

Insedlar och analyser kan registreras manuellt eller importeras från vågar och analysutrustning. Detta kan ske helt automatikt och styrs via en övervakningscentral.

Avräkning av insedlar sker i två steg. Först ett kontrollsteg som tex kontrollerar att alla obligatoriska analyser finns registrerade på insedlarna. Alla insedlar som behöver åtgärdas visas i en "att göra"-lista. I steg två sker själva avräkningen där ett antal insedlar kan samavräknas på en avräkning. Sortbyte sker automatikst om vissa analyser inte uppfyllts. Tilläggsavräkning kan göras i efterhand.

Legolagring för lagring av kunders spannmål hanteras i systemet. Lagringskostnad räknas ut med automatik och uttag från legolagret kan ske med annan typ av spannmål än den inlevererade med automatisk prisjustering. Vid avräkning av legolagrad spannmål kan andra regler än vid inköp gälla för tex analyser och pristillägg/-avdrag.

Foderorder hanteras. Automatisk hantering sker av priser (kan vara kundunika), akutavgifter, småposttillägg, förhöjd tillverkningkostnad, kvantitetsrabatter, frakter, planeringsrabatt, mm. Legolager kan användas vid köp av foder. Kundens egna legolagrade spannmål används då i fodret, men möjlighet finns att använda annan spannmål än den legolagrade om fodret har andra typer av spannmål som ingredienser. För en foderartikel finns ett recept som styr vilka spannmålsartiklar som ingår och hur stor procentuell andel varje spannmålsartikel utgör och hur mycket som är andra ingredienser.

För medlemsägda företag finns en flexibel hantering av insatsberäkning, insatskapital, sparmedel, förhandsbesked, årsbesked, saldobesked, insatsemissioner, mm. Beräkningar kan anpassas till olika stadgar genom olika inställningar. Belopp till grund för efterlikvid och återbäring hämtas från spannmålssystemet och externt affärssystem där koppling är klar från Garp. Årsbeskedet skapar även fil till Skatteverket.

För spannmålsföretag är en leverantör av spannmål ofta även en kund som köper gödning, utsäde, växtskydd mm. En avancerad kvittningsrutin finns för att hantera kvittning av fakturor och avräkningar. Olika ränteberäkningar kan ske för avräkningar resp fakturor. Betalning/kvittning i förskott kan generera en ränta till kunden/leverantören. Ett kvittningsbesked genereras för leverans till kunden, betalning till kund/leverantör kan ske manuellt eller via betalingsfil, och reskontra uppdateras om Garp används.

Vissa spannmålsföretag har även butik. En färdig koppling finns då till CIMS, där all artikel- och prishantering sker, se vidare under CIMS. Säljs även olja och bensin finns en koppling mellan tankanläggningen och affärssystemet (Garp) där kunden kan faktureras inköp periodvis.

Systemet kan även kopplas till en webmodul som gör att leverantörer/kunder efter inloggning på hemsidan kan se insedlar med analyser, avräkningar, årsbesked och transaktioner för insatskapital och sparmedel. Garp behövs för denna modul.